Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021 op vrijdag 22 oktober

21 oktober 2021 11:15


Het bestuur van SC Berlikum nodigt hierbij alle leden uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vergadering wordt dit jaar fysiek gehouden op vrijdag 22 oktober aanstaande om 20.00 uur in de kantine van onze club.

Bijgaand treffen jullie de (voorlopige) agenda van de Algemene Ledenvergadering 2021, de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020,  het verslag van de secretaris, het verslag van de commissies van onze vereniging en het concept statuten aan. 

VOORLOPIGE AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021
Datum: vrijdag 22 oktober 2021, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Locatie: voetbalkantine SC Berlikum op Sportcomplex De Koekoek

 1. Opening
 2. Mededelingen en vaststellen agenda
 3. Notulen ALV 2020
 4. Jaarverslag
 5. Waar zijn/gaan we mee bezig als bestuur
 6. Commissies
 7. PAUZE
 8. Financieel jaarverslag
 9. Contributie
 10. Verslag kascommissie
 11. Benoeming lid/leden kascommissie
 12. Bestuursverkiezingen/afscheid Tjitte
 13. Algehele wijziging statuten
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Toelichting agendapunten

Ad. 5 Het bestuur gaat zich primair met de navolgende zaken bezighouden

 • De vereniging van de toekomst (wat voor vereniging willen wij zijn, wat willen we uitstralen etc.)
 • Vrijwilligersbeleid (Samen Maakt Sterk, dus niet alleen consumeren maar ook participeren)
 • Verduurzamen sportcomplex

Ad. 6 Bij de vergaderstukken is een verslag over de diverse commissies bijgevoegd. De vergadering wordt tijdens dit punt in de gelegenheid gesteld vragen hieromtrent te stellen

Ad. 11 Vrijwilligers kunnen zich vanaf heden melden bij Jakob Dobben

Ad 12 Aftredend en niet herkiesbaar: Tjitte Dijkstra (vacature penningmeester)

Aftredend en herkiesbaar voor één jaar: Jakob Dobben. Dit i.v.m. spreiding aftreden leden dagelijks bestuur (vacature secretaris)

Voorstel benoeming nieuwe bestuursleden:

 • Janke Papma (bestuurslid)
 • Jacob Dirk Tuinenga (bestuurslid)
Aspirant bestuursleden alsmede tegenkandidaten kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering aanmelden bij Jakob Dobben


Ad. 13 Het bestuur is voornemens de algehele statuten aan te passen aan de nieuwe (wettelijke-) eisen, die aan statuten van verenigingen welke lid zijn van de KNVB, worden gesteld. Met name de Wet Bestuur- en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) speelt hierin een rol. Voor het wijzigen van de statuten dient twee-derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden binnen de vereniging aanwezig te zijn. Wanneer dit niet het geval is, zal er een tweede vergadering worden uitgeschreven op een nader te bepalen datum. Het concept van de nieuwe statuten is als bijlage bijgesloten bij de vergaderstukken.

Bijlagen
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!